Aнкетна карта за реализация на кадрите на Югозападен университет "Неофит Рилски"


 

LOGO final.epsУНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

УК – 1, етаж II; тел: 073/ 58 85 17; e-mail: career@swu.bg

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” - БЛАГОЕВГРАД

Благоевград 2700, ул. „Иван Михайлов” № 66; тел: 073/ 88 55 01

С попълването на анкетната карта декларирам, че доброволно предоставям и давам своето съгласие личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани от Югозападния университет „Неофит Рилски“ за служебно ползване, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни

 


Завършили сте 0% от този въпросник
0%
100%
Данни за контакти
Основни данни за участника

*
*
Телефон за връзка:

*
Вашият електронен пощенски адрес: